Triển khai – Nhiệm vụ trong năm học mới

Nhiệm vụ cần triển khai trong năm học mới

1. Nhiệm vụ chính trị.
– Chấn chỉnh nền nếp kỉ cương xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
– Chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên.
– Quán triệt tốt tinh thần của Chỉ thị 03 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
– Tuyên truyền, giáo dục về tinh thần chủ quyền biển đảo Việt Nam.
– Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Sở giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2015-2016.
– Tiếp tục thực hiện tốt “Hai không” trong giáo dục.
– Chú ý công tác phát triển Đảng, xây dựng Đảng trong nhà trường.
– Tiếp tục triển khai thực hiện tốt về hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông.
– Tiếp tục triển khai tốt các phong trào.
– Tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới có liên quan đến nhà trường (tiêu chí 5, 17, 18, 19) cụ thể như:
2. Công tác phát triển
– Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, chuẩn về trình độ đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển xã hội.
– Huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp, giảm thiểu tỉ lệ học sinh bỏ học, duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi cho địa bàn toàn xã, nâng cao phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tại các thôn trong địa bàn tuyển sinh.
3. Công tác chuyên môn
– Tập trung xây dựng và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện Công nghệ GD Tiếng Việt 1.
– Quan tâm chú trọng đến việc dạy học theo chuẩn kiến thức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, kết hợp lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trong các môn học;
– Tạo điều kiện để thực hiện tốt công tác dạy và học, thực hiện đổi mới phương pháp, định hướng phương pháp dạy học theo mô hình VNEN, nâng cao chất lượng dạy và học tạo sự thu hút trẻ trong độ tuổi ở trên địa bàn tuyển sinh tới lớp với mức tối đa;
– Tự học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng mọi biện pháp;
– Xây dựng xã hội hóa giáo dục, thực hiện công bằng trong giáo dục, tạo cơ hội cho mọi thành phần trẻ đều được đến trường, được học tập và vui chơi, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, nhất là công tác vận động các đối tượng HS con em Dân tộc thiểu số, HS khuyết tật ra lớp.
– Tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo để bổ sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ giáo viên nhân viên đáp ứng yêu cầu học tập và phát triển của xã Đăk R’ Moan nói riêng và thị xã Gia Nghĩa nói chung.